STATUT FUNDACJI 20MINUT

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja 20minut”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu (dalej: „Statut”).

2. Fundacja została ustanowiona przez Beatę Janik oraz Marcina Janika, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sylwię Barutowicz – Wieczorek w kancelarii notarialnej przy ulicy Bronowickiej 19 w Krakowie, w dniu 10.05.2017 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest Wielka Wieś.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody
i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

 

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

1. Misją Fundacji jest budowanie pokoju między ludźmi.

2. Cele Fundacji:
– upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem satysfakcjonujących relacji i pokojowego rozwiązywania konfliktów;
– wspieranie rodzin w budowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi młodego człowieka i służącego ochronie jego praw;
– wspieranie rodzin, społeczności, organizacji i szerszego społeczeństwa między innymi poprzez umacnianie więzi między ich członkami;
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;
– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
– rozpowszechnianie i działalność na rzecz wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej;
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
– ochrona i promocja zdrowia psychicznego.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe zarówno w formie nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
– organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, debat, spotkań, wykładów, konferencji, sympozjów i innych wydarzeń rozwijających kompetencje i promujących idee zgodne z celami Fundacji;
– prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej za pomocą Internetu, na przykład poprzez prowadzenie portali internetowych, tworzenie kursów online przedstawiających treści zgodne z celami Fundacji;
– świadczenie pomocy między innymi rodzinom, organizacjom, społecznościom mającą na celu prewencję konfliktów lub ich rozwiązywanie oraz budowanie satysfakcjonujących relacji;
– udzielanie pomocy psychologicznej obejmującej między innymi terapię, poradnictwo, w formie indywidualnej i grupowej;
– prowadzenie coachingu, mentoringu, poradnictwa, psychoedukacji w zakresie rozwijania umiejętności sprzyjających realizacji celów podstawowych;
– rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności budowania pokojowych relacji
w zakładach karnych, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i innych, również wśród pracowników tych placówek;
– upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących budowania relacji,
w tym czynników, które sprzyjają ich pozytywnemu kształtowaniu;
– prowadzenie badań naukowych i społecznych poszerzających wiedzę dotyczącą relacji międzyludzkich;
– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
– współpracę z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi, których działania są zgodne z celami Fundacji.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną – działania podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, określone w § 6 niniejszego Statutu stanowią – w przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

3. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

III. Majątek i dochody fundacji

§ 8

1. Na realizację celów Fundacji, Fundatorzy przeznaczają kwotę 1200,- (jeden tysiąc dwieście) złotych, która stanowi fundusz założycielski Fundacji, wniesiony przez Fundatorów.

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w § 8 niniejszego statutu oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3. Przychody Fundacji mogą pochodzić:
a) z dotacji, grantów i subwencji;
b) z darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne;
c) ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji;
d) z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
e) z działalności gospodarczej;
f) z majątku;
g) z udziałów w spółkach;
h) z odsetek i depozytów bankowych;
i) z innych źródeł.

4. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji,
o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

IV. Władze fundacji

§ 9

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany także w niniejszym statucie „Zarządem”;
b) Rada Fundacji, zwana także w niniejszym statucie „Radą“.

2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 10

1. Zarząd Fundacji może składać się od 2 do 3 członków, w tym z Prezesa Zarządu.

2. Zarząd Fundacji powoływany jest bezterminowo przez Fundatorów. Decyzja
o powołaniu nowego członka Zarządu zapada w formie uchwały podjętej jednomyślnie przez obu Fundatorów.

3. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać odwołany i przez to pozbawiony członkostwa w Zarządzie w wyniku jednomyślnie podjętej uchwały przez Radę Fundacji w przypadku:
a) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) śmierci członka Zarządu.

§ 11

1. Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także spełniać na rzecz Fundacji świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych. Może również pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji.

2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera Rada Fundacji lub Pełnomocnik Rady wyłoniony, na drodze uchwały, z członków Rady.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków drogą teleinformatyczną co najmniej 72 godziny przed terminem spotkania. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu. Jeśli członek Zarządu nie może przybyć na posiedzenie, dopuszczalne jest uczestniczenie w rozmowach zdalnie, przy wykorzystaniu Internetu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Członków Zarządu.

4. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 12

1. Do kompetencji Zarządu należy składanie oświadczeń i dokonywanie czynności prawnych oraz podejmowanie działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 13

1. Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje plany działania i budżet,
c) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadając za realizację jej celów statutowych,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) zarządza majątkiem Fundacji, decyduje o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw majątkowych,
f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
g) podejmuje decyzje w sprawie zmiany statutu,
h) podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji,
i) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób, powoływanych bezterminowo przez Fundatorów. Decyzja o powołaniu osoby do Rady zapada w formie uchwały podjętej jednomyślnie przez obu Fundatorów.

3. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji. Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku:
a) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka Rady.

§ 15

1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

2. Rada w drodze uchwały podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje zebrania oraz im przewodniczy.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundatorzy lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

5. Posiedzenia Rady zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków drogą teleinformatyczną co najmniej 72 godziny przed terminem posiedzenia.

6. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.

§ 16

1. Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie programów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd,
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
g) odwoływanie członków Zarządu na wniosek któregoś z Fundatorów,
h) zawieranie umów z członkami Zarządu.

 

V. Zmiana statutu i likwidacja fundacji

§ 17

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

2. Zmiana statutu może dotyczyć także zmiany celów Fundacji.

3. Zarząd podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu (w tym zmiany celów) większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 18

1. W razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacja ulega likwidacji.

2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji zapada w formie uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu. Decyzja o likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Zarządu Fundacji na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 19

1. W razie śmierci jednego z Fundatorów albo utraty przez jednego z Fundatorów zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla obu Fundatorów należeć będą do jednego z nich. W razie śmierci obu Fundatorów albo utraty przez Fundatorów zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do Rady Fundacji, o ile Fundatorzy nie wskażą osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatorów o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.